DANE OSOBOWE


INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Tri-table Sp. z o.o.


 1. Czego dotyczy niniejsza informacja?

 2. Niniejsza informacja dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przez Tri-table Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w szczególności:

  • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
  • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
  • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
  • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

  Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Informacja znajduje zastosowanie, jeżeli:

  • jesteś Kandydatem, tj. bierzesz udział w rekrutacji;
  • jesteś Klientem, tj. nabywasz od nas usługi lub Przedstawicielem Klienta, tj. reprezentujesz Klienta w relacjach z nami;
  • jesteś Dostawcą, tj. dostarczasz nam produkty lub usługi, lub Przedstawicielem Dostawcy, tj. reprezentujesz Dostawcę w relacjach z nami;
  • jesteś Wydawcą, tj. osobą zarządzającą witryną afiliowaną lub jej właścicielem, lub Przedstawicielem Wydawcy, tj. reprezentujesz Wydawcę w relacjach z nami.

  Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszych serwisów internetowych: www.spolecznosci.pl. oraz www.tri-table.com, w tym w szczególności korzystasz z zawartych tam formularzy, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności na stronie www.spolecznosci.pl/polityka-prywatnosci.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO") oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 4. Administratorem Twoich danych jest Tri-table Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa („Administrator”, „my”, „nas” lub „nasz”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na adres e-mail: iod@spolecznosci.pl.

 5. Jakie informacje o Tobie zbieramy?

 6. Jeżeli jesteś Kandydatem, zbieramy informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, przekazywane nam w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań. Są to w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, znajomości języków obcych i zainteresowaniach.

  Jeżeli jesteś Klientem, Dostawcą lub Wydawcą, zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby, nr PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego., NIP, REGON i in.

  Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Przedstawicielem Dostawcy lub Przedstawicielem Wydawcy są to imię, nazwisko, stanowisko, dane podmiotu, który reprezentujesz, adres e-mail, numer telefonu i inne dane, które zbieramy w czasie trwania relacji biznesowej.

 7. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

 8. Jeżeli jesteś Kandydatem, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. za Twoją zgodą (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z prowadzoną rekrutacją;
  2. w celu zawarcia i realizacji umowy u pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Jeżeli jesteś Klientem, Dostawcą lub Wydawcą, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w ramach czynności wykonywanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, dla celów związanych z obsługą umowy, rozliczeniami, utrzymywaniem relacji biznesowych, składaniem zamówień i zleceń, roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych, a także marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

  Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Przedstawicielem Dostawcy lub Przedstawicielem Wydawcy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, dla celów związanych z obsługą umowy, rozliczeniami, utrzymywaniem relacji biznesowych, składaniem zamówień i zleceń, roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych, a także marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

 9. Komu udostępniamy Twoje dane

 10. Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru, itp.);
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podwykonawcom, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu księgowości, doradztwa, konsultingu, marketingu czy rekrutacji;
  3. innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należymy.

 11. Jak długo przechowujemy Twoje dane

 12. Przechowujemy informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności i zgodny z naszymi politykami przechowywania danych (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Nasze polityki przechowywania danych opierają się na przepisach obowiązującego prawa. Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania umowy, ugody lub w celu określonym w niniejszej informacji.

  Jeżeli jesteś Kandydatem, przechowujemy Twoje dane do zakończenia procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie w przyszłych procesach rekrutacji, najdłużej do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.

  Jeżeli jesteś Klientem, Dostawcą lub Wydawcą, przechowujemy Twoje dane tak długo, jak zobowiązują nas do tego przepisy prawa oraz przez okres określony przez przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

  Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Dostawcy lub Wydawcy, przechowujemy Twoje dane tak długo, jak zobowiązują nas do tego przepisy prawa oraz przez okres określony przez przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

 13. Jakie prawa Ci przysługują

 14. Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

  1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
  3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;
  4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
  5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
  6. w przypadkach określonym prawem - np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
  7. możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail: iod@spolecznosci.pl .

  W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je bierzemy?

 16. Jeżeli jesteś Kandydatem, podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy w stanie uwzględnić Twojej kandydatury w prowadzonych rekrutacjach. W każdym wypadku mamy prawo żądać od Ciebie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy.

  Jeżeli jesteś Klientem, Dostawcą lub Wydawcą, podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz utrzymywania relacji biznesowych.

  Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Przedstawicielem Dostawcy lub Przedstawicielem Wydawcy podanie przez Ciebie Twoich danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem, który reprezentujesz. Jeżeli nie podałeś nam swoich danych osobiście, przekazał nam je podmiot, który reprezentujesz, bądź pochodzą one ze źródeł ogólnodostępnych.

X

This site is using cookies, for your best experience. By using the You're accepting the cookies.